Infosüsteem: Kohtute infosüsteem

  1. Asutamine
  2. Kasutusele võtmine
  3. Kasutamine Andmete koosseisu muutmisel
  4. Lõpetamine

Nimi: Kohtute infosüsteem (Aktualiseeritud) | Lühinimi: kis | Kategooria: Liidestatud/liidestatakse X-teega | RIHA-sisene URL: https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/kohtute_infosusteem

  • Üldandmed
Viitenumber: IS000162
Tegemist on standardlahendusega: Ei
Kohtute infosüsteem
kis
URL:
Kohtute infosüsteem (KIS) on õigusemõistmise elektrooniline töökeskkond, mille asutamise eesmärk on:
1) koondada kohtuasjad ühtsesse andmekogusse;…
Kohtute infosüsteem (KIS) on õigusemõistmise elektrooniline töökeskkond, mille asutamise eesmärk on:
1) koondada kohtuasjad ühtsesse andmekogusse;
2) töödelda menetlustoimingute andmeid;
3) töödelda elektroonilisi menetlusdokumente;
4) võimaldada kohtuasja andmete automatiseeritud kasutamist menetlusdokumentide ja statistiliste aruannete koostamisel;
5) tagada pidev ülevaade kohtumenetluste käigust;
6) võimaldada kohtute töökoormuse, lahendite analüüsi ja kohtumenetluste statistiliste ülevaadete tegemist;
7) võimaldada kohtulahendite sisulist analüüsimist ja süstematiseerimist märksõnastiku, annotatsioonide ja otsingumootori abil;
8) võimaldada elektrooniliste menetlusdokumentide esitamist ja säilitamist;
9) teha kohtulahendid arvutivõrgus avalikkusele kättesaadavaks.

E-toimiku süsteemi põhiinfosüsteemina on KIS-i peamine eesmärk vahendada kasutajatele e-toimiku süsteemi teenuseid tagades sellega menetluste efektiivne läbiviimine.
[Loe edasi]
Võimaldab kohtute infosüsteemi kasutajatele (volitatud töötlejatele) juurdepääsu e-toimiku süsteemis olevatele andmetele. Võimaldab volitatud töötleja… Võimaldab kohtute infosüsteemi kasutajatele (volitatud töötlejatele) juurdepääsu e-toimiku süsteemis olevatele andmetele. Võimaldab volitatud töötlejatel e-toimiku süsteemi andmeid sisestada ja teiste menetlejatega (eelkõige prokuratuur ja uurimisasutused) digitaalselt andmeid vahetada. Annab menetlejale ja tema juhile ülevaate menetlustest, nende hetkeseisust ja menetluste kulgemisest. Kogub statistilisi andmeid. Võimaldab lihtsasti genereerida kutseid.[Loe edasi]
Üleminfosüsteem: E-Toimiku süsteem
Alaminfosüsteem(id): Kohtute infosüsteem alamsüsteem
Asutamise kuupäev: 26.02.2006
Kasutusele võtmise aeg: 26.02.2006
X-teega liitumise kuupäev: 16.04.2007
RIHAsse sisestatavad infosüsteemi andmed sisaldavad juurdepääsupiiranguga teavet: jah
Kõigil infosüsteemi andmetel on RIHAs juurdepääsupiirang: ei
Töödeldakse isikuandmeid: jah
Töödeldakse delikaatseid isikuandmeid: jah
Infosüsteemi liik: Muu
Infosüsteemi grupp: Justiitsministeeriumi valitsemisala
Standardid: ISKE
Kohtute infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on kohtute töö korraldamine, statistika kogumine, kohtulahendite kogumine, s… Kohtute infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on kohtute töö korraldamine, statistika kogumine, kohtulahendite kogumine, süstematiseerimine ning kohtutele ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.[Loe edasi]

Infosüsteemi poolt kogutavad andmed

Mis ajast on kõige vanemad andmed kogutud: 2006
Andmete ja alusdokumentide säilitamise aeg : 15
Andmete uuendamise regulaarsus infosüsteemi kesktasemel: Pidev
Arhiivi pidamise viis: Elektrooniline

Turvaklass

ISKE rakendamise staatus: Rakendatud, auditeeritud märkustega või soovitustega
Käideldavus (K): K2
Terviklus (T): T2
Konfidentsiaalsus (S): S2
Turbeaste (Madal, Keskmine, Kõrge): Keskmine

Teenustaseme parameetrid

Tööaeg: -
Märkused:

Kasutaja pöördumisele reageerimise aeg

Intsident:
Teenuse nõue:
Konsultatsioon:

Muud parameetrid

Kuu keskmine käideldavus: 95.00 %
Maksimaalne ühekordse katkestuse kestvus: 8.00  tundi
Standardpäringu aeg: 2.00  sekundit
Usaldusväärsus:
Maksimaalne koormus: 200  kasutajat/minutis
Tagasi